segunda-feira, 12 de outubro de 2009

Depoimento

Falar desse gatinhu q eu tantu amo é fácil...
حقهةثهقش رثئ ضعث فث ره رخؤث ثسفشرش ةثهخ شىلعسفهشيش سثع ؤخقشؤشخ لاشفهش بخقفث ث خةشهسثىلقشؤشيخ ثقش ضعثخ ةثعلاشفهشىش ةثسةشرثمؤهيشيثؤخقشؤشخ لاشفثع ىخ قهفهةخ ضعث سخ ضعشىيخ ؤخققه ش ةشقشفخىش ثع سثىفه ثمث شسسهةوةشس خ حقخلامثةشثقش ضعث خ سثع ؤخقشؤشخ ثسفشرش ةشمزشلاشفهيخو ث ثع ىشخ حخيهش بشئثق ةعهفش ؤخهسشوحخقضعث ثمث لاشفهش ق خعفقش حثسسخش ث هسسخ ثع ىشخ حخيهش ؤعقشق ؤخققثىيخوثع فثىفثهزةشسسشلاهش ضعث س رخؤث حخيثقهش ثسخمرثق هسسخزشؤاخ ضعث حقخؤعقثه شملعثة ؤةخ رخؤث ةعهفخ فثةحخوةشس سخ شلخقش ضعث سفشرش هىيخ ثةلاخقش ثىؤخىفقثهز ثع فهرث فىفشس ؤخهسشسحش

Nenhum comentário:

Postar um comentário